Usluge

Nudimo vrhunske usluge iz IT oblasti.

Mobilne aplikacije

Broj korisnika smartphona iz dana u dan raste i trenutno u svijetu taj broj prema§¦?uje 1000000000 korisnika. Bez obzira na vrstu va§¦?e potrebe za mobilnim aplikacijama, na§¦? tim §„?e prona§„?i najbolje rje§¦?enje za sve izazove koje nam postavite. Sa zadovoljstvom!

Web aplikacije

Sve zastupljeniji vid aplikacija zbog svoje mobilnosti ,lakog a§¦?uriranja i pristupa sadr§¦?aju.Iz na§¦?eg velikog iskistva u izradi aplikacija ovog tipa mo§¦?emo Vam sugerisati na potrebe aplikacije za vas kao i dodavanje alata koji bi Vam mogli biti od korisi.

Desktop aplikacije

Izrada programskih re§¦?enja po §¦?elji klijenta. Softver koji radi bez komplikovanih instalacija ili zauzimanja resursa Va§¦?eg kompjutera? Bilo da tra§¦?ite softver za Windows, Linux ili Apple OS X platformu, na pravom ste mjestu...

Si-GPS Pra§„?enje vozila

Si-GPS je inteligentan sistem satelitskog pra§„?enja i upravljanja voznim parkom koji direktno uti§„?e na pove§„?anje u§„?inkovitosti i smanjenje tro§¦?kova. Slu§¦?e§„?i se najnovijim dostignu§„?ima u GSM i GPS tehnologijama, Si-GPS sistem omogu§„?ava da su vozila uvijek vidljiva, pru§¦?aju§„?i Vam kontrolu, nadzor i bolju logistiku svojih resursa.

24/7 Podr§¦?ka

Podr§¦?ka za na§¦?e klijente je dostupna u bilo koje vrijeme i na bilo kom mjestu.Va§¦?e dodatne zahtjeve ili pote§¦?ko§„?e u radu rje§¦?avamo veoma efikasno .Svi na§¦?i novi klijenti u prvoj godini upotrebe bilo kog od na§¦?ih programskih rje§¦?enja, dobijaju besplatnu podr§¦?ku.

Marketing SIPI

Neka va§¦?a reklama bude vidjena na na§¦?im WiFI SIPI reklamnim mjestima

§¦?ta je to SIPI ?

SIPI je nova usluga u BiH koja omogu§„?ava da se reklamirate putem postoje§„?ih WiFi mre§¦?a u ugostiteljskim objektima, tr§¦?nim centrima, parkovima, javnim ustanovama,..., Pomo§„?u SIPI-ja mo§¦?ete predstaviti svoj proizvod ili uslugu, najaviti doga§„”®aj ili napraviti anketu i za sve to dobiti ta§„?nu statistiku. SIPI Vam zapravo daje dvije reklame po cijeni jedne.

Kako radi SIPI ?

(1) Korisnik se pove§¦?e na WiFi **mre§¦?u**
(2) Vidi Va§¦?u reklamu preko cijelog displeja
(3) Slijedi aktivacija WiFI mre§¦?e
(4) Na uredjaju se pojavljuje Va§¦?a internet stranica

Kome je namjenjen SIPI ?

SIPI §Ó?”° WiFi Reklamni Plakat je namjenjen uspje§¦?nim, poslovnim osobama i organizacijama, koji §¦?ele da na najbolji na§„?in prezentuju svoje proizvode i usluge.

Za§¦?to se reklamirati putem SIPI-ja?

§Ó?? Zagarantovan pregled reklame
§Ó?? Statistika dostupna na dnevnom nivou.
§Ó?? Mogu§„?nost prilago§„”®avanja aplikacije §¦?eljama korisnika
§Ó?? mogu§„?nost postavljanja stati§„?nog reklamnog plakata, animacije ili video zapisa
§Ó?? Mogu§„?nost neograni§„?enog broja izmjena Va§¦?eg reklamnog plakata, dostupno 24/7 (besplatno)
§Ó?? Odabir broja potro§¦?a§„?a koji §„?e vidjeti Va§¦?u reklamu
§Ó?? Mogu§„?nost targetiranja §¦?eljenih demografskih grupa, kao i reklamiranja isklju§„?ivo na odabranim lokacijama
§Ó?? Mogu§„?nost preciznog geografskog targetiranja
§Ó?? Pregled reklame od strane potro§¦?a§„?a (onih koji dr§¦?e nov§„?anik) koji su korisnici naprednih tehnologija

Gdje je sve trenutno zastupljen SIPI?

U preko 250 objekata u sljede§„?im gradovima: Banja Luka, Prijedor, Lakta§¦?i, Gradi§¦?ka, Prnjavor, Tesli§„?, Doboj, Stanari, Derventa, Brod, Modri§„?a, §¦?amac, Br§„?ko, Bijeljina , Trebinje , I. Sarajevo ...

Plan do kraja ljeta 2016. godine §Ó?”° pokriti sve bitnije gradove u Federaciji BiH.

Kontakt

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na 066 886 927 ili na sipi@siposdoo.com

Projekti

Neka od na§¦?ih rje§¦?enja

Parking operator

Mobilna aplikacija za parking operatore koja omogu§„?ava provjeru karata i njihovo isticanje, dodavalje godi§¦?njih i mjese§„?nih karata.

Sipos AR

Potpuno novi na§„?in reklamiranja i prezentacije proizvoda.

SI-GIS

Geografski informacioni sistem koji omogu§„?ava beskraj mogu§„?nosti u digitalizaciji mapa.

Park-OS

Park-OS je profesionalni parking sistem namenjen automatizaciji i upravljanju naplatom parking sistema.

Samouslu§¦?ne autopraonice

Vrhunske samouslu§¦?ne autopraonice na kovanice u na§¦?oj izvedbi.

Si-Biz

Kreiranje faktura, ponuda i ostalih dokumenata je izuzetno brzo i jednostavno. Program omogu§„?ava centralno upravljanje poslovnim procesima a namenjen je malim i srednjim preduze§„?ima do 100 korisnika.

Sipos EMP

Sistem za kontrolu pristupa i pra§„?enje radnog vremena SIPOS EMP je fleksibilan sistem na bazi RFID tehnologije.

Si-DOC

Program za upravljanje, evidenciju i arhiviranje dokumenata u preduze§„?ima §Ó?”° kancelarijsko poslovanje.

Si-SMS

Web aplikacija za grupno slanje SMS-ova va§¦?im klijentim.Sa nazivom po§¦?iljaoca po va§¦?oj §¦?elji.

Parking aparati

Aparati za naplatu i izdavanje karata za parkiranje.

Si-Club

RFID kontrola prodatog pi§„?a iz §¦?anka.Pojedina§„?ni izvje§¦?taji po konobarima.

3D lasersko skeniranje

Vrhunska preciznost digitalizacije "stvarnog objekta".Kreiranje 3D modela.

Zadovoljstvo je stvarati aplikacije koje na§¦?im klijentima slu§¦?e i olak§¦?avaju svakodnevnicu !

Pri§„?ajmo o poslu .Telefon:

38766886927

Radno vrijeme:

Ponedeljak - Petak: 08:00 h - 16:00 h

8 + 13 =